penelin

10.09.2006

Nôl yng Nghymru!

Sori, on i ddim yn meddwl fyse na neb yn darllen hwn mwyach gan bo fi wedi bod mor ddiog a pheidio ypdetio yn ddiweddar! Ond mae'n debyg bo fi'n anghywir ar ôl i fi weld rhywun nos Sadwrn nath ofyn be on i'n neud adre achos bo'r blog yn deud bo fi yn Thailand! Wel, dwi adre ers wthnos. A bellach ma'r teimlad cyffrous o fod nôl yng Nghymru a gweld pawb wedi dod i ben a dwi yn sgint ag yn chwilio am waith!

Oedd y 3 wthnos olaf yn Asia yn wych er bo Gwawr wedi fy ngadael i ar ôl achos bo hi wedi rhedeg allan o arian! Diolch Gwawr! Na, jôc, gath Charlie a fi amser gwych, ond oedd hi yn rhyfedd iawn heb Gwawr. Nath hi fynd adre heb ddweud wrth neb a rhoi sypreis mawr i'w rhieni!!

Ethon ni i Laos a Cambodia oedd yn 2 wlad wahanol ond diddorol iawn. Er bo ni heb gael digon o amser yn yr un o'r 2 wlad mewn gwirionedd, nethon nhw greu argraff fawr arnon ni. Rhaid i mi ddweud mai Laos oedd fy hoff wlad yn ne ddwyrain Asia, yn bennaf achos bo'r tirlun a'r golygfeydd yn anhygoel - llawer o fynyddoedd a choedwigoedd a'r rhan fwyaf o bobl yn byw mewn tai pren ar lan yr afon, a'r afon yn cael ei defnyddio fel y brif ffordd yn y wlad. A roedd y bobl yn hynod o gyfeillgar, a gan bod na gyfraith yn erbyn unrhyw berthynas rhwng person o Laos a thramorwyr doedd na ddim golygfeydd afiach o hen ddynion tew a hyll efo merched asiaidd ifanc a del, fel oedd i weld mewn rhai mannau yn Thailand!!

Er bo Cambodia wedi arfer mwy â thwristiaid, yn bennaf oherwydd y temlau anhygoel yn Angkor Wat, roedd y bobl yr un mor gyfeillgar ond ddim hanner mor swil ag yn Laos! A diddorol ond torcalonnus oedd ymweld a'r amgueddfeydd a'r Killing Fields a chlywed gan bobl oedd yn cofio holl hanes ofnadwy y Khmer Rouge. Ag er ei bod hi yn bwrw glaw yn y cyfnod ethon ni yna, nethon ni fwynhau'r dyddiau olaf ar lan-y-môr yn Ne Cambodia.

Fyddai gobeithio yn gallu rhoi lluniau fyny yn fuan. Unwaith ma'r cyfrifiadur adre (sy'n arafach na'r rhai yn Bolivia!) wedi ei drwsio!

9.11.2006

Gwlad Thai


Wel, amser am ypdet arall gan bo ni erbyn hyn wedi gadael Thailand ar ol treulio pythefnos gwych yna. Ymlacio yn gyntaf ar ynys oddi ar arfordir dwyrain Thailand - Koh Tao. Ynys dawel iawn efo digon o draethau anghysbell a chyfle i weld digon o bysgod yn y mor. Bwyta bwyd Thai lyfli a dysgu chydig bach o'r iaith efo'r bobl leol hynod o glên! Oedd hi'n cymryd 7 awr mewn cwch i fynd yna ond oedd o'n bendant werth o - paradwys!!

Wedyn fyny i Bangkok oedd ddim yn gymaint o baradwys o gwbl! Ond er gwaetha rhybuddion gan deithwyr eraill pa mor afiach oedd y lle, doedd o ddim gwaeth nag unrhyw ddinas fawr, poeth, stuffy efo pawb yn trio gwerthu pethau i ni. Ond gan ein bod ni yn mynd nol yna er mwyn hedfan allan nethon ni ond aros yna am un noson cyn mynd i Kanchanaburi. Tref fach, ond pont fawr yna dros afon Kwai a llawer o amgueddfeydd yn olrhain hanes erchyll adeiladu'r bont yn ystod yr ail ryfel byd.


I fyny i Ogledd Thailand wedyn i ddinas dlws o'r enw Chiang Mai. O fana ethon ni i trekkio am 3 dwrnod yn y jyngl oedd yn lot o hwyl! Er bo hi wedi glawio am ryw 2 awr bob dydd a bo pawb yn wlyb at eu croen, doedd hi ddim yn oer felly doed neb yn poeni rhyw lawer. Fuon ni yn cysgu mewn huts bach mewn pentrefi yn y mynyddoedd. Ond yr uchafbwynt heb os oedd cael reidio ar gefn eliffant!! Ma nhw'n anifeiliaid anhygoel - mor cwl! Nai drio cael lluniau fyny yn fuan - oedd na hyd yn oed eliffant babi, ond tua 3 mis oed yn cerdded efo ni - mor ciwt!!


Ta waeth, ar ol 3 dwrnod o deithio ar fysys a chychod, da ni bellach yn Laos sydd yn dipyn tlotach na Thailand. Does na ddim banciau yn y wlad na thrydan mewn llawer o'r pentrefi ond ma'r bobl efo'r rhai mwya cyfeillgar da ni wedi cyfarfod ar y daith!

8.22.2006

Charlie, Singapore a Kuala Lumpur

Helo o Asia! Rydyn ni bellach yn Kuala Lumpur yn y gwres llethol, ond newydd gael cawod lyfli o law - nethon ni sefyll yna am chydig funudau yn cwlio lawr tra roedd pawb arall yn mynd i gysgodi, dwi'n siwr oedden ni'n edrych chydig bach yn nyts! Yn ffodus, da ni wedi cael air conditioning ymhob hostel hyd yn hyn - gobeithio fydd hyn yn parhau!

Gyrhaeddon ni Singpore o Awstralia nos Sadwrn ag aros yn y maes awyr ar gyfer Charlie, merch o Birmingham nethon ni gyfarfod yn Seland Newydd sydd wedi dod i deithio efo ni yn Asia. Oedden ni'n cael ein galw yn 'Team Wales' ar draws Seland Newydd ag Awstralia, dwi'n meddwl yn bennaf achos bo pawb yn cael trafferth ynganu enw Gwawr - erioed wedi sylweddoli fod o mor anodd a hynny o'r blaen! A gan fod Charlie wastad efo ni oedd hi'n 'honourary member' o 'team wales' a da ni wedi dysgu dipyn o Gymraeg iddi hi erbyn hyn hefyd! Mae ganddi hi flog efo lluniau o Seland Newydd ag Asia yn fuan os oes diddordeb gan rywun : http://charliedixpix.blogspot.com/

O, a newyddion chydig bach mwy difrifol - nath na griw o fwnciod bron ag ymosod arnon ni heddiw! Oedden ni yn cerdded mewn gerddi hamddenol a ddethon ni ar draws y boi Almaeneg siaradus ma nath ddeud fod na gwpwl o fwnciod i'w gweld yn bellach i lawr a rhoi ffrwythau i ni i roi iddyn nhw. Wel, aeth hi bach yn fler pan ddaeth na tua dwsin o fwncis ar ein hol ni - oedden nhw yn fach iawn ond yn fileinig iawn! Ag oedd na un gweddol fawr oedd yn trio lladd y rhai bach os oedden nhw yn mynd a'r bwyd! Oedden nhw yn hynod o hy, ag ethon ni ona yn reit sydyn ar ol i ni redeg allan o ffrwythau ag ar ol i Charlie gael ei dychryn efo flashbacks o pan nath na lama redeg ar ei hol hi a thrio ymosod arni pan oedd hi'n iau!! Lluniau o'r mwncis bach 'ciwt' yn fuan!!

8.16.2006

Gadael Awstralia

Helo! Gobeithio bod pawb aeth i'r Steddfod wedi cael amser da iawn - y Steddfod gynta i fi golli ers oes :-( A dwi'n gwbod bod hi braidd yn hwyr, ond i'r rheiny nath raddio llongyfarchiadau i chi gyd (dwi ddim yn cofio os nes i e-bostio pawb)

Wel, mae'n amser ni yn Awstralia bron a dod i ben a 'da ni wedi llwyddo i neud lot mewn 3 wythnos a hanner. Ethon ni ar drip mewn four wheel drive ar ynys dywod fwya'r byd (mae'n debyg!) - Fraser Island. 11 ohono ni yn yr un fan ag ethon ni yn styc yn y tywod 5 gwaith a llwyddo i dorri un pabell! Ond oedd o'n lot o hwyl er gwaetha'r ffaith bo ni heb weld dim siarcod :-( Mae'n rhyfedd fel mae na lawer o deithwyr o'r un genedl mewn un gwlad - yn Seland Newydd, Saeson oedd y mwyafrif; Israelis yn Bolivia; ac yn Awstralia, Gwyddelod ydy'r mwyafrif - wir, mae'n siwr fod na gymaint o Wyddelod a sydd na o Aussies!!

Ethon ni hefyd i hwylio a deifio ar y Great Barrier Reef oedd yn wych - mor lliwgar, welson ni lwyth o bysgod, ond dim jellyfish diolch byth! Bendant eisiau gwneud mwy o ddeifio - mae'n anhygoel bod ar waelod y mor, fel bod mewn byd arall.

Ta waeth, ni yn Cairns erbyn hyn ag yn hedfan i Singapore ddydd Sadwrn. Wedi gwario ein holl budget ar gyfer Awstralia ag yn cychwyn cael rywbeth sy'n ymdebygu i 'tan' - wir, on i methu coelio'r peth! Ond wrth gwrs, ma wyneb Gwawr a fi yn bla o freckles! O, wel!
8.04.2006

Lluniau!!

Jest chydig bach o luniau o Awstralia - nai roi nhw ar flickr yn fuan. A rhoi gweddill rhai Seland Newydd fyny hefyd! Jest i ddathlu bo'r camera yn gweithio yn iawn erbyn hyn!!

8.02.2006

Awstralia!

Helo o Awstralia! Da ni wedi bod yma ers rhyw wythnos erbyn hyn ac yn cael lot o hwyl. Wedi bod i Melbourne a Sydney ac ar draethau arfordir y de - braf iawn ond ddim mor boeth ag yma yn y Gogledd. Rhaid i fi siomi'r Neighbours ffans ohono chi (genod/merched May St a Nain yn bennaf!), gethon ni ddim amser i fynd i weld y set sydd jest tu allan i Melbourne. Cwpwl o nosweithiau cyn i ni gyrraedd oedd na ryw barti Neighbours ag yn bresennol oedd Libby a Karl Kennedy a'i gitar - gytud bo ni wedi colli hwnna! Fydd jest raid i fi gofio nôl at yr amser bythgofiadwy pan nath Catrin P a fi gyfarfod Joe Scully yn May Ball Aberystwyth - dyddie da!

Oedd Sydney yn grêt hefyd - yr opera house yr un mor impressive a fasech chi yn meddwl. Llwythi o dwristiad Japanese yna hefyd - oedden ni yn teimlo chydig allan o le! W, ia, welson ni kangaroo a koala bears pan nethon rentu car a gyrru ar hyd arfordir y de - cyffrous iawn! Genai luniau o'r koalas nai roi fyny yn fuan. A tra dwi'n cofio, welson ni lwyth o dolffins yn Seland Newydd hefyd - ciwt! Dipyn gwahanol i Seland Newydd yma o ran y tirlun a'r tywydd. Y bobl yr un mor laid-back a jokey, ond llawer mwy o bobl ymhobman, teimlo fel bo Sydney a Melbourne efo bron yr un faint o bobl a sy'n Seland Newydd i gyd!

Cael dwrnod gwych heddiw - yr haul yn bendant wedi dod allan i ddathlu fy mhen-blwydd i! Yn Byron Bay, tref fach glan-y-môr hippy-aidd iawn. Traeth lyfli ac eitha gwag felly newydd fod yn torheulo bore ma. Mynd ar y bws am gwpwl o oriau pnawn ma i dref arall ar lan-y-môr - Surfer's Paradise. Wnai roi lluniau fyny heno gobeithio!

7.14.2006

Ynys y De


Dyma'r olygfa oedd o'n blaen ni bore ma! Waw! Da ni yn Lake Wanaka, wrth ymyl Queenstown yn Ynys y De, Seland Newydd. Extra cyffrous achos bo nhw wedi ffilmio LOTR yma (deud y gwir, ma hynna'n wir am ran fwyaf o Seland Newydd!) Tywydd wedi bod yn wych y dyddie diwethaf ar ol cyfnod o law diflas. Nethon ni gerdded fyny Glacier yn y glaw oedd yn hwyl ond oedd pawb yn hollol wlyb at eu croen! Wedi bod yn teithio ar fysys hyd yn hyn, ond yn cael campervan dydd Llun - wohoo!! Di updatio'r lluniau chydig bach, nai drio rhoi rhai o bobman hyd yn hyn fyny dros y penwythnos (dwi wedi tynnu tua 500 erbyn hyn felly mae'n broses anodd o ddewis a dethol, gan bo fi'n siwr bo chi ddim isio gweld pob un llun diflas!) Hwyl am y tro!